Εδάφιο Πέμπτης 13 Απριλίου 2017

Αλλ’ ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· – Δανιήλ 1:8

Εδάφιο Τετάρτης 12 Απριλίου 2017

Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκύς, είτε ολίγον φάγη, είτε πολύ· ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφίνει αυτόν να κοιμάται. – Εκκλησιαστής 5:12

Εδάφιο Τρίτης 11 Απριλίου 2017

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· – Ψαλμοί 1:1

Εδάφιο Πέμπτης 6 Απριλίου 2017

Και σεις είδετε πάντα όσα έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις πάντα τα έθνη ταύτα διά σάς· διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμήσας υπέρ υμών. – Ιησούς του Ναυή 23:3

Εδάφιο Τετάρτης 5 Απριλίου 2017

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. – Εφεσίους 4:30

Εδάφιο Δευτέρας 3 Απριλίου 2017

Και εάν υπακούης επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να κάμνης πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γής· – Δευτερονόμιο 28:1

Εδάφιο Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Ημάρτησα σφόδρα, πράξας το πράγμα τούτο· αλλά τώρα, δέομαι, αφαίρεσον την ανομίαν του δούλου σου· διότι εμωράνθην σφόδρα. – Α’ Χρονικών 21:8

Εδάφιο Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017

Δεν είσαι συ απ’ αιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου; δεν θέλομεν αποθάνει. Συ, Κύριε, διέταξας αυτούς διά κρίσιν· και συ, Ισχυρέ, κατέστησας αυτούς εις παιδείαν ημών. – Αββακούμ 1:12