Εδάφιο Σαββάτου 24 Ιουνίου 2017

Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. – Ιωάννης 10:9

Εδάφιο Παρασκευής 23 Ιουνίου 2017

Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα. – Α’ Τιμόθεο 4:12

Εδάφιο Πέμπτης 22 Ιουνίου 2017

Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. – Ψαλμοί 51:1

Εδάφιο Τετάρτης 21 Ιουνίου 2017

Μη τρομάξητε μηδέ φοβηθήτε απ’ αυτών· Κύριος ο Θεός σας, όστις προπορεύεται έμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ υμών κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ υμών – Δευτερονόμιο 1:29-30

Εδάφιο Τρίτης 20 Ιουνίου 2017

επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ’ αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· – Ρωμαίους 8:26

Εδάφιο Δευτέρας 29 Μαΐου 2017

Προσέχετε μη καταφρονήσητε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλώ μάλλον ημείς εάν αποστραφώμεν τον λαλούντα από των ουρανών· – Εβραίους 12:25