Εδάφιο Τρίτης 17 Οκτωβρίου 2017

Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ’ εν, ουδ’ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρήσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. – Ιωάννης 21:25

Εδάφιο Δευτέρας 16 Οκτωβρίου 2017

τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. – Φιλιππησίους 3:13-14

Εδάφιο Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017

Φυλάττετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην· διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθη και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθή. – Ησαΐας 56:1

Εδάφιο Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2017

Ο δε βεβαιών ημάς μεθ’ υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών. – Β’ Κορινθίους 1:21-22

Εδάφιο Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 2017

Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών είμαι μετ’ αυτών και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:30

Εδάφιο Πέμπτης 5 Οκτωβρίου 2017

Προσέχε εις σεαυτόν, μη κάμης συνθήκην μετά των κατοίκων της γης εις την οποίαν υπάγεις, μήποτε γείνη παγίς εν τω μέσω σου· αλλά τους βωμούς αυτών θέλεις καταστρέψει και τα είδωλα αυτών θέλεις συντρίψει και τα άλση αυτών θέλεις κατακόψει. – Έξοδος 34:12-13