Εδάφιο Πέμπτης 7 Ιουνίου

και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού· και όσοι ήγγισαν ιατρεύθησαν. – Ματθαίος 14:36

Εδάφιο Τετάρτης 6 Ιουνίου

Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν – Ησαΐας 1:16

Εδάφιο Τρίτης 5 Ιουνίου

Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας· και η ταπείνωσις προπορεύεται της δόξης. – Παροιμίες 15:33

Εδάφιο Κυριακής 3 Ιουνίου

Και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωϋσής· διότι εφοβείτο να εμβλέψη εις τον Θεόν. – Έξοδος 3:6

Εδάφιο Σαββάτου 2 Ιουνίου

και τώρα, θύγατερ, μη φοβού· θέλω κάμει εις σε παν ό,τι είπης· διότι πάσα η πόλις του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γυνή ενάρετος – Ρουθ 3:11

Εδάφιο Δευτέρας 23 Απριλίου

εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. – Α’ Ιωάννου 1:7

Εδάφιο Παρασκευής 20 Απριλίου 2018

Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. – Ρωμαίους 1:18