Εδάφιο Τρίτης 8 Δεκεμβρίου 2015

Του Θεού, η οδός αυτού είναι άμωμος· ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς πάντων των ελπιζόντων επ’ αυτόν. Διότι τις Θεός πλην του Κυρίου; και τις φρούριον πλην του Θεού ημών; – Ψαλμοί 18:30-31

Εδάφιο Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου 2015

Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον. – Ιώβ 1:21

Εδάφιο Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 2015

διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθή, ουδέ το ρωγίον του ελαίου θέλει ελαττωθή, έως της ημέρας καθ’ ην ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. – Α’ Βασιλέων 17:14

Εδάφιο Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου 2015

και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον. – Αποκάλυψη 21:4

Εδάφιο Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου 2015

Επιστρέψατε, υιοί αποστάται, και θέλω ιατρεύσει τας αποστασίας σας. Ιδού, ημείς ερχόμεθα προς σέ· διότι συ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. – Ιερεμίας 3:22

Εδάφιο Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου 2015

Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζή· επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· – Ιεζεκιήλ 33:11

Εδάφιο Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου 2015

Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εκζητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμμένον και ενισχύσει το ασθενές – Ιεζεκιήλ 34:15-16

Εδάφιο Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015

Αλλά τώρα, Κύριε, συ είσαι ο Πατήρ ημών· ημείς είμεθα ο πηλός και συ ο Πλάστης ημών· και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. – Ησαΐας 64:8

Εδάφιο Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015

Ίδετε τώρα ότι εγώ, εγώ είμαι, και δεν είναι Θεός πλην εμού· εγώ θανατόνω και ζωοποιώ· εγώ πληγόνω και ιατρεύω· και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός μου.Διότι εγώ υψόνω εις τον ουρανόν την χείρα μου, Και λέγω, Ζω εγώ εις τον αιώνα· – Δευτερονόμιο 32:39-40