Εδάφιο Σαββάτου 27 Μαΐου 2017

και θέλεις γνωρίσει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουσιν αισχυνθή. – Ησαΐας 49:23

Εδάφιο Πέμπτης 25 Μαΐου 2017

Είη το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος· διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις· – Δανιήλ 2:20

Εδάφιο Τετάρτης 24 Μαΐου 2017

Ούτω λέγει Κύριος· Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου· ποίος είναι ο οίκος, τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι’ εμέ; και ποίος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου; – Ησαΐας 66:1

Εδάφιο Δευτέρας 22 Μαΐου 2017

διότι όπου αν συ υπάγης, και εγώ θέλω υπάγει· και όπου αν συ παραμείνης, και εγώ θέλω παραμείνει· ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου· – Ρουθ 1:16

Εδάφιο Τρίτης 9 Μαΐου 2017

Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τα ισχυρά – Α’ Κορινθίους 1:27

Εδάφιο Δευτέρας 8 Μαΐου 2017

αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. – Μάρκος 14:38