Εδάφιο Δευτέρας 1 Ιανουαρίου 2018

Ως παιδίον, το οποίον παρηγορεί η μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει· και θέλετε παρηγορηθή εν τη Ιερουσαλήμ. – Ησαΐας 66:16

Εδάφιο Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου 2017

Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. – Ιωάννης 10:10

Εδάφιο Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2017

Διά τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλ’ εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’ εκάστην ημέραν. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. – Β’ Κορινθίους 4:16-18

Εδάφιο Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2017

Εγώ δε είπα προς εσάς, Μη τρομάξητε μηδέ φοβηθήτε απ’ αυτών· Κύριος ο Θεός σας, όστις προπορεύεται έμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ υμών κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ υμών εν Αιγύπτω ενώπιον των οφθαλμών υμών· – Δευτερονόμιο 1:29-30