Εδάφιο Κυριακής 23 Ιουλίου 2017

Υιέ ανθρώπου, πάντας τους λόγους μου, τους οποίους θέλω λαλήσει προς σε, λάβε εν τη καρδία σου και άκουσον με τα ώτα σου. – Ιεζεκιήλ 3:10

Εδάφιο Τρίτης 18 Ιουλίου 2017

αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· – Α’ Πέτρου 1:15