Σας καλωσορίζουμε στο Χριστιανισμό

Σκοπός μας είναι η διάδοση του ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους.
Από την ιστοσελίδα μας μπορείτε παρακολουθήσετε και να γίνετε συνδρομητής στο 'Χριστιανισμός TV', να συντονιστείτε στο Ίντερνετ ραδιόφωνο 'Χριστιανισμός 90 FM' στα οποία είναι διαθέσιμα κηρύγματα, μαθήματα ευαγγελίου, εκπομπές και η λειτουργία της Εκκλησίας σε ζωντανή σύνδεση τις ημέρες και ώρες των συναθροίσεων. Από το ραδιόφωνο 'Χριστιανισμός 90 FM' μπορείτε ακόμα να ακούσετε Χριστιανικούς ύμνους και τραγούδια από τους καλλιτέχνες της Εκκλησίας. Διαβάστε το μήνυμα της ημέρας και την μηνιαία εφημερίδα Χριστιανισμός. Στείλτε μας τα αιτήματα σας για προσευχή και διαβάστε τα νέα μας. Μόνιμη προσφορά μας, μια Καινή Διαθήκη δωρεάν σε όποιον από εσάς μας το ζητήσει. Μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε πρόταση ή απορία.
Ο Θεός να σας ευλογεί.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ TV

LIVE ΚΑΙ ON DEMAND ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ

Δείτε κηρύγματα, μαθήματα, ομολογίες και τις εκπομπές μας 'Μελετώντας τις Γραφές' και 'Η Αλήθεια Ελευθερώνει'. Παρακολουθήστε σε ζωντανή σύνδεση την λειτουργία της Εκκλησίας τις ημέρες και ώρες των συναθροίσεων.


ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ:

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ:

0
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
0
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
0
ΜΗΝΕΣ
0
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
0
ΣΚΟΠΟΣ

ΡΑΔΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 90 FM

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Εικοσιτέσσερις ώρες πρόγραμμα με κηρύγματα, μαθήματα, Χριστιανικούς ύμνους και τραγούδια από τους καλλιτέχνες της Εκκλησίας. Ακούστε σε ζωντανή σύνδεση την λειτουργία της Εκκλησίας τις ημέρες και ώρες των συναθροίσεων.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ακούστε τον 90FM με τον πιο κάτω Player ο οποίος είναι συμβατός με όλα τα λειτουργικά.
HTML5-Player-transparent-small-01

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

PLAYERS

Ακούστε τον 90FM με τον πρόγραμμα αναπαραγωγής της επιλογής σας.

 • Αναπαραγωγή με Windows Media Player
 • Αναπαραγωγή με Winamp, iTunes
 • Αναπαραγωγή με QuickTime
 • Αναπαραγωγή με Real Pleyer
0
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΥΜΝΟΙ
0
ΩΡΕΣ
0
ΣΚΟΠΟΣ

Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα

Ρωμαίους 1:16

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

Ιωάννης 3:16

 
 

ΝΕΑ

Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·

Εβραίους 4:12

ΕΔΑΦΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Εδάφιο:


 • Εδάφιο Δευτέρας 27 Αυγούστου

  Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, ότε ήσο νεώτερος, εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες· αφού όμως γηράσης, θέλεις εκτείνει τας χείρας σου, και άλλος θέλει σε ζώσει, και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. – Ιωάννης 21:18


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΔΑΦΙΑ

Μήνυμα:


 • Μήνυμα

  ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

  Η σκηνή διαδραματίζεται στο προθάλαμο ενός ιατρείου. Αρκετοί ασθενείς περιμένουν
  υπομονετικά τη σειρά τους. Ένας από αυτούς, μόλις η γραμματέας φωνάζει το όνομά του για
  να μπει στο ιατρείο, κάνει κάτι ασυνήθιστο. Κοιτάζει το ρολόι του και ευγενικά παραχωρεί
  τη θέση του στον επόμενο ασθενή. Αυτό συμβαίνει δύο φορές ακόμη. Στους άλλους που τον
  κοιτούν με απορία, ο φίλος μας εξηγεί με φυσικότητα: “Ξέρετε το ωροσκόπιό μου, σήμερα το
  πρωί με ενημέρωσε ότι στις 11 η ώρα θα είμαι κάτω από το τυχερό μου άστρο… Δεν είναι
  ακόμη 11, έτσι έχω λίγη ώρα ακόμη!..”
  Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει σε ακαθόριστες “ανώτερες δυνάμεις” που ελέγχουν τη ζωή του.
  Δυστυχώς η πίστη του δεν έχει κανένα θεμέλιο.. Είναι μία αυταπάτη και δεν μπορεί να
  βοηθήσει κανένα, εκτός βέβαια από εκείνους που την χρησιμοποιούν για να βγάζουν
  χρήματα..
  Εντελώς διαφορετική είναι η Χριστιανική πίστη. Βασίζεται στο ζωντανό και αψευδή Θεό και
  μπορείς με βεβαιότητα να στηρίξεις τη ζωή σου στο Λόγο Του. Με συνοπτικό και περιεκτικό
  τρόπο εκφράζεται στο λεγόμενο σύμβολο της πίστεως:
  « Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανού καί γῆς, ὁρατῶν τε
  πάντων καί ἀοράτων.. Καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν
  μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν
  ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὖ τά πάντα
  ἐγένετο.
  Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
  καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.
  Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα
  τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ
  δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὖ τῆς
  Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ
  Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, το
  λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
  Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
  Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.»
  Μόνο ο Θεός είναι αξιόπιστος. Βασίσου στο Λόγο Του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο
  Μονογενής υιός του Θεού είπε: “ Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου
  και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά
  μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.” (Ιωάννης 5:24).


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Μπορείτε να λαμβάνετε κάθε μέρα το μήνυμα ή το εδάφιο της ημέρας στο email σας. Συμπληρώστε το email σας στην ποιο κάτω φόρμα και πατήστε ‘Εγγραφή’

Εισάγετε το email σας για το Εδάφιο Ημέρας:

Εισάγετε το email σας για το Μήνυμα Ημέρας:


ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε το βιβλίο του Χριστιανισμού με θέματα μέσα από την Αγία Γραφή

AGIA_GRAFI

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Christianity Tube:


[cornerstone-carousel maxitems=”1″ auto_valign=true pause_hover=”true” pagination_type=”none” ][cornerstone-carousel-item ]christianity_tube_01[/cornerstone-carousel-item][cornerstone-carousel-item ]christianity_tube_02[/cornerstone-carousel-item][cornerstone-carousel-item ]christianity_tube_03[/cornerstone-carousel-item][cornerstone-carousel-item ]christianity_tube_04[/cornerstone-carousel-item][cornerstone-carousel-item ]christianity_tube_05[/cornerstone-carousel-item][/cornerstone-carousel]

Κατεβάστε την εφαρμογή Christianity Tube για Android από το Google Play Store.

Get it on Google Play

Christianismos Radio:


Christianismos_Radio_01

Κατεβάστε την εφαρμογή του Χριστιανισμού 90 FM για Android από το Google Play Store και iOS από το App Store.

Get it on Google Play Available on the App Store

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΩΡΕΑΝ

Μόνιμη προσφορά του Χριστιανισμού, μια Καινή Διαθήκη δωρεάν σε όποιον από εσάς μας το ζητήσει.


ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Συνδεθείτε με το επίσημα κανάλια μας στο YouTube, Facebook, Twitter, Google+
youtube-icon facebook-icon twitter-icon google-icon

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Χριστιανισμός είναι πιστοποιημένη ιστοσελίδα από το McAfee SECURE, έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για να είναι ασφαλής από κλοπή ταυτότητας, απάτες με πιστωτικές κάρτες, spyware, spam, ιούς, ηλεκτρονικές απάτες κτλ. Πατήστε στην πιο κάτω εικόνα για να δείτε την πιστοποίηση
McAfee SECURE certification:

McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams