ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 16:10-24

Audio Player:

Κατεβάστε το αρχείο ήχου σε μορφή mp3 – Δεξί κλικ αποθήκευση αρχείου ως…

Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 16:10-24
1Κορ. 16:10 Και εάν έλθη ο Τιμόθεος, προσέχετε να ήναι άφοβος μεταξύ σας· διότι το έργον του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ·
1Κορ. 16:11 μηδείς λοιπόν ας μη εξουθενήση αυτόν. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, διά να έλθη προς εμέ· διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών.
1Κορ. 16:12 Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσα αυτόν πολλά να έλθη προς εσάς μετά των αδελφών· και δεν ήθελε παντάπασι να έλθη τώρα, θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρήση.
1Κορ. 16:13 Αγρυπνείτε, στέκεσθε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, ενδυναμούσθε.
1Κορ. 16:14 Πάντα τα έργα υμών ας γίνωνται εν αγάπη.
1Κορ. 16:15 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί· εξεύρετε την οικίαν του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονίαν των αγίων·
1Κορ. 16:16 να υποτάσσησθε και σεις εις τους τοιούτους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα.
1Κορ. 16:17 Χαίρω δε διά την έλευσιν του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψίν σας ούτοι ανεπλήρωσαν·
1Κορ. 16:18 επειδή ανέπαυσαν το ιδικόν μου πνεύμα και το ιδικόν σας. Τιμάτε λοιπόν τους τοιούτους.
1Κορ. 16:19 Σας ασπάζονται αι εκκλησίαι της Ασίας. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα μετά της κατ’ οίκον αυτών εκκλησίας.
1Κορ. 16:20 Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες. Ασπάσθητε αλλήλους εν φιλήματι αγίω.
1Κορ. 16:21 Ο ασπασμός εγράφη με την χείρα εμού του Παύλου.
1Κορ. 16:22 Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας ήναι ανάθεμα. Μαράν αθά.
1Κορ. 16:23 Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είη μεθ’ υμών.
1Κορ. 16:24 Η αγάπη μου μετά πάντων υμών εν Χριστώ Ιησού· αμήν.