ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΨΑΛΜΟΙ 119:105-112

Audio Player:

Κατεβάστε το αρχείο ήχου σε μορφή mp3 – Δεξί κλικ αποθήκευση αρχείου ως…

ΨΑΛΜΟΙ 119:105-112
Ψαλ. 119:105 Νούν. Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.
Ψαλ. 119:106 Ώμοσα και θέλω εμμένει να φυλάττω τας κρίσεις της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 119:107 Εταλαιπωρήθην σφόδρα· Κύριε, ζωοποίησόν με κατά τον λόγον σου.
Ψαλ. 119:108 Πρόσδεξαι, δέομαι, τας προαιρετικάς προσφοράς του στόματός μου, Κύριε· και δίδαξόν με τας κρίσεις σου.
Ψαλ. 119:109 Η ψυχή μου είναι πάντοτε εν κινδύνω· τον νόμον σου όμως δεν ελησμόνησα.
Ψαλ. 119:110 Οι ασεβείς έστησαν εις εμέ παγίδα· αλλ’ εγώ από των εντολών σου δεν εξέκλινα.
Ψαλ. 119:111 Τα μαρτύριά σου εκληρονόμησα εις τον αιώνα· διότι ταύτα είναι η αγαλλίασις της καρδίας μου.
Ψαλ. 119:112 Έκλινα την καρδίαν μου εις το να κάμνω τα διατάγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους.