Εδάφιο Δευτέρας 02 Νοεμβρίου 2015

Διότι εξεύρομεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλασθή, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν αχειροποίητον, αιώνιον εν τοις ουρανοίς. – Β’ Κορινθίους 5:1