Εδάφιο Δευτέρας 11 Ιανουαρίου 2016

Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμις είναι του Θεού· και σου είναι, Κύριε, το έλεος· Διότι συ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. – Ψαλμοί 62:11