Εδάφιο Δευτέρας 10 Ιουλίου 2017

Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. – Ψαλμοί 8:9