Εδάφιο Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός· θέλω υψωθή μεταξύ των εθνών· θέλω υψωθή εν τη γη. – Ψαλμοί 46:10