Εδάφιο Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου 2016

Επί τον Θεόν ελπίζω· δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος; – Ψαλμοί 56:11