Εδάφιο Δευτέρας 16 Μαΐου 2016

δεν θέλεις κλαύσει πλέον· θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου· όταν ακούση αυτήν, θέλει σοι αποκριθή. – Ησαΐας 30:19