Εδάφιο Δευτέρας 17 Ιουλίου 2017

Λέγει ο Ιησούς· Σηκώσατε τον λίθον. – Ιωάννης 11:39