Εδάφιο Δευτέρας 18 Απριλίου 2016

διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε· αλλ’ εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. – Ρωμαίους 8:13