Εδάφιο Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2016

Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού. – Αποκάλυψη 16:15