Εδάφιο Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2015

Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Μάρκος 9:23