Εδάφιο Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· – Εφεσίους 6:11