Εδάφιο Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου 2018

Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν, λέγων· είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού. – Λουκάς 4:4