Εδάφιο Δευτέρας 20 Ιουνίου 2016

και δος εις τους δούλους σου να λαλώσι τον λόγον σου μετά πάσης παρρησίας – Πράξεις 4:29