Εδάφιο Δευτέρας 21 Αυγούστου 2017

Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός. – Λουκάς 19:10