Εδάφιο Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015

Το να αποκρίνηταί τις πριν ακούση, είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. – Παροιμίες 18:13