Εδάφιο Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017

έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού· – Α’ Πέτρου 4:10