Εδάφιο Δευτέρας 25 Απριλίου 2016

Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν· Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας; – Ματθαίος 14:31