Εδάφιο Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου 2017

εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ’ υμών. – Φιλιππησίους 4:9