Εδάφιο Δευτέρας 26 Μαρτίου 2018

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. – Παροιμίες 28:14