Εδάφιο Δευτέρας 28 Μαρτίου 2016

διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας. – Β’ Τιμόθεο 1:12