Εδάφιο Δευτέρας 29 Αυγούστου 2016

Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. – Εβραίους 12:3