Εδάφιο Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου 2016

Εκ των καρπών του στόματος αυτού ο άνθρωπος θέλει εμπλησθή αγαθών· και η αμοιβή των χειρών του ανθρώπου θέλει επιστρέψει εις αυτόν. – Παροιμίες 12:14