Εδάφιο Δευτέρας 30 Οκτωβρίου 2017

Αλλ’ ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· – Δανιήλ 1:8