Εδάφιο Δευτέρας 4 Ιανουαρίου 2016

Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, Καθαρίσθητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω υμών θαυμάσια. – Ιησούς του Ναυή 3:5