Εδάφιο Τρίτης 5 Σεπτεμβρίου 2017

Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει. – Ιωάννης 12:24