Εδάφιο Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου 2017

Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή. – Μάρκος 8:34