Εδάφιο Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου 2016

Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, και περιεπάτησεν εν ταις οδοίς Δαβίδ του πατρός αυτού, και δεν εξέκλινε δεξιά η αριστερά. – Β’ Χρονικών 34:2