Εδάφιο Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου 2016

Κρίνον με, Κύριε· διότι εγώ περιεπάτησα εν ακακία μου· και επί τον Κύριον ήλπισα, και δεν θέλω σαλευθή – Ψαλμοί 26:1