Εδάφιο Δευτέρας 6 Ιουνίου 2016

Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει διά την επουράνιον βασιλείαν αυτού· εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. – Β’ Τιμόθεο 4:18