Εδάφιο Δευτέρας 6 Μαρτίου 2017

Διότι συ θέλεις φωτίσει τον λύχνον μου· Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου. – Ψαλμοί 18:28