Εδάφιο Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου 2015

Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον. – Ιώβ 1:21