Εδάφιο Δευτέρας 8 Αυγούστου 2016

Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ελευθερόνει αυτούς. – Ψαλμοί 34:7