Εδάφιο Δευτέρας 8 Μαΐου 2017

αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. – Μάρκος 14:38