Εδάφιο Κυριακής 08 Νοεμβρίου 2015

Έλπιζε επί Κύριον και πράττε το αγαθόν· κατοίκει την γην και νέμου την αλήθειαν· και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. – Ψαλμοί 37:3-4