Εδάφιο Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου 2017

Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. – Ησαΐας 43:11