Εδάφιο Κυριακής 14 Αυγούστου 2016

διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού. – Ζαχαρίας 2:8