Εδάφιο Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017

Φυλάττετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην· διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθη και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθή. – Ησαΐας 56:1