Εδάφιο Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017

Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφ’ ημών τας ανομίας ημών. – Ψαλμοί 103:12