Εδάφιο Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 2016

Υιέ μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου· – Παροιμίες 23:26