Εδάφιο Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018

Μετανοήσατε και επιστρέψατε από των ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των βδελυγμάτων σας. – Ιεζεκιήλ 14:6