Εδάφιο Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Ημάρτησα σφόδρα, πράξας το πράγμα τούτο· αλλά τώρα, δέομαι, αφαίρεσον την ανομίαν του δούλου σου· διότι εμωράνθην σφόδρα. – Α’ Χρονικών 21:8