Εδάφιο Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2016

Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. – Ιωάννης 15:9