Εδάφιο Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2016

Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. – Α’ Ιωάννου 1:9